facebook
อะไรนะ! มะเร็งคือการปรับตัวของเซล

อะไรนะ! มะเร็งคือการปรับตัวของเซล

ห้ามผ่าน ต้องอ่าน ต้องอ่าน สำคัญมาก จนต้องแชร์ ดร. รุ่ง จาก รพ. จุฬาส่งมาให้ น่าสนใจมาก Shafin de Zane presents: What is Cancer? นี่คือ สิ่งที่คุณ ไม่เคยคาดคิด มาก่อนเลยว่า จะมีผู้ใดกล่าวว่า – มะเร็ง คือ ธรรมชาติ (Cancer is Natural) มะเร็ง คือ ธรรมชาติ...